Historia

Refvelsta har en lång och tidvis mycket spännande historia. Gården omnämns i skriftliga källor redan från på 1300-talet. Gården har bland annat ägts av ätterna Bielke, Vasa, Rålamb och Benzelstierna. Enligt sägnen sägs namnet härstamma från sagokungen Rolf Krakes son Refil.
Refvelstas Historia
Läs mer om:

Revelsta är mest känt i historien för den maktkamp om rikets styre som skedde på gården under det oroliga 1400-talet. Ätterna Vasa och Bonde stred om makten i riket, och en januarinatt 1439 blev Krister Nilsson Vasa överfallen på Revelsta. Ett flertal av hans män dog i striden och hans hustru skadades. Krister spärrades in i den s.k. Vasakällaren som finns kvar än idag. Ett par generationer senare kom dock Kristers släkt tillbaka med besked när hans sonsonson Gustaf Vasa besteg tronen i Sverige.

Enligt traditionen skall det ha funnits ett medeltida slott på Revelsta som brändes ner av dalkarlarna på 1500-talet då ägaren hette Thure Eriksson Bielke. Bakgrunden skall ha varit att Thure opponerade sig emot Gustav Vasa under den s.k. klockefejden då kungamakten beskattade landet hårt. När Thure sedermera svor trohet åt kungen kände sig dalkarlarna svikna och svarade då med att bränna ner gården. Under restaureringen av Vasakällaren har lämningar hittas, vilka kan indikera en större brand.

Den nuvarande huvudbyggnaden på Revelsta är uppförd under 1700-talet på äldre grunder.

Sedan 1300-talet har gården i princip aldrig sålts, men ett undantag finns. 1762 köpte Johan Benzelstierna Revelsta av den tidigare ägaren Anders Rålambs dödsbo. Gården ärvdes sedan av Johans bror Mathias som även köpte ett flertal andra gårdar efter att gjort sig förmögen på att utveckla det svenska postväsendet.

År 1791 stiftade Mathias Benzelstierna ett flertal fideikommiss av sina gårdar för sina systersöner. En av systersönerna, utrikesminister Lars von Engeström, erhöll Revelsta (övriga gods som Lars syskon ägde var Kiplingeberg, Lina, Österby, Grönsöö, Närlinge och Vrå). Sedan Lars von Engeström har godset gått i arv från far till son, enligt de regler som fideikommissets urkunder grundat sig på. Dessa regler innebar kortfattat att egendomen går i arv från far till son, och icke får belånas eller säljas utan särskilda tillstånd från kammarkollegiet. Efter den sista fideikommissariens död 2018, har fideikommisset upplösts och gården är numera enskild egendom.

Utrikesminister Lars von Engeström var den avgörande maktfaktorn för att Karl XIV Johan kom på tronen i Sverige då han som utrikesminister deltog i Örebro riksdag 1810. Under sin diplomatiska bana träffade han tidigare sin stora kärlek i Polen, och sina sista år lämnade han Sverige och levde tillsammans med sin hustru på hennes gods Jankowice i Polen. Lars förvärvade även gården Alster i Värmland, en gård som hans dotter senare ärvde.

Lars barn och barnbarn bodde sedan större delen av 1800-talet i Polen där de, trots att familjen var svenska medborgare, kämpade för Polens självständighet gentemot Ryssland, Preussen och Österrike. En av familjemedlemmarna dog så sent som 1892 i en duell för att försvara Polens ära mot de ockuperande makterna.

När släkten flyttar tillbaka till Sverige för gott under 1800-talets slut så är det inte huvudgården Revelsta man flyttar till, utan den närbelägna gården Göksbo. Där uppförde änkegrevinnan Olga von Engeström en huvudbyggnad 1887. Olga avled strax efter slutförandet av den nya huvudbyggnaden, som sedan dess varit bostad för släkten.

På Göksbo finns ett parkområde uppfört i nationalromantisk stil med en runsten, stigar och gator med fornnordiska namn uthuggna i stenar. I parken finns även en katolsk utomhuskyrka. Refvelsta omfattar totalt ca 1000 hektar och består av gårdarna Revelsta och Göksbo. Ett flertal andra gårdar i Altuna och Frösthult drivs genom arrende.